Librarian (Acting)

Dr.(Mrs).K.Chandrasekar

B.Sc(Hons) (Chem.)(Jaffna), M.Sc (LIS)(Madras), M.Phil (Biochem.)(Jaffna), Ph.D (LIS)(Jaffna)  

Librarian (Acting)

Email:- librarian@univ.jfn.ac.lk

Telephone: (+94) 21 222 2970